Puchar Maratonu Warszawskiego 2018

Puchar Maratonu to cykl pięciu imprez biegowych, które pomogą Wam przygotować się do udziału we wrześniowym 40.  PZU Maratonie Warszawskim. Serdecznie zapraszamy, mamy nadzieję, że systematyczne sprawdzanie skuteczności planu treningowego przyniesie efekty i wielki wrześniowy sprawdzian będzie dla Was czystą przyjemnością.

Biegi z cyklu Puchar „Maratonu Warszawskiego” w 2018 roku odbędą się:

     • 14 kwietnia „Urodziny Janosika”, 5 km – Park Skaryszewski. 
     • 19 maja, 10 km – Las Sobieskiego.
     • 23 czerwca, 15 km, Międzylesie
      pobiegnij charytatywnie – #BiegamDobrze
     • 21 lipca, 20 km, Młociny 
     • 25 sierpnia, 25 km – Las Sobieskiego, MAPKA

   Startujemy o godzinie 10:00, Biuro Zawodów przed każdym biegiem działa w godzinach 8:30-9:50.

 

 

 • Regulamin Pucharu Maratonu Warszawskiego 2018

  1. Organizator
   1. Organizatorem Pucharu Maratonu Warszawskiego 2018 jest Fundacja „Maraton Warszawski”; Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
   2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
  2. Termin i miejsce
   1. Cykl składa się z pięciu biegów:
    1. 5km, 14.04.2018r.
    2. 10km, 19.05.2018r.
    3. 15km, 23.06.2018r.
    4. 20km, 21.07.2018r.
    5. 25km, 25.08.2018r.
   2. Lokalizacja Biura Zawodów, Startu i Mety oraz godzina startu zostaną opublikowane na stronie http://pzumaratonwarszawski.com/puchar/ na około 2 tygodnie przed każdym biegiem.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca rozgrywania każdego z biegów. O zmianie takiej Organizator poinformuje na swojej internetowej biegu.
  3. Limit czasu
   1. Limity czasu dla poszczególnych biegów wynoszą:
    1. 5km – 40min
    2. 10km – 1h 20min
    3. 15km – 2h
    4. 20km – 2h 40min
    5. 25km – 3h 20min
   2. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  4. Uczestnictwo
   1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat.
   2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Biuro Zawodów funkcjonuje przed każdym z biegów w pobliżu linii startu.
   3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu oraz agrafki.
   4. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
   5. Pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnego chipa, który należy zwrócić za metą. Brak zwrotu chipa może być podstawą do dyskwalifikacji danego zawodnika.
  5. Zgłoszenia
   1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: pzumaratonwarszawski.com i rejestracja.maratonwarszawski.com oraz osobiście w Biurze Zawodów.
   2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
   3. Zgłoszenia on-line do każdego z biegów zostaną zamknięte w czwartek przed biegiem o 23:59 (2 dni przed biegiem).
  6. Opłaty
   1. Każdy uczestnik Pucharu Maratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Stawka opłaty startowej wynosi 20zł za pojedynczy bieg.
   2. Osoby zgłaszające się na wszystkie 5 biegów i wnoszące jednorazową opłatę za cały cykl, obowiązuje obniżona stawka w wysokości 80zł (5 biegów w cenie 4).
   3. Opłaty startowej można dokonać
    1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
     Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
    2. tradycyjnym przelewem na konto Organizatora
     Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
     Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
     Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
     Tytuł wpłaty: Opłata startowa Puchar nr zamówienia: XXXXXX – imię, nazwisko i rok urodzenia.
   4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
   5. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com z wymaganymi danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była dokonana wpłata.
  7. Depozyty, przebieralnie, napoje
   1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
   2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
   3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu (począwszy od biegu na dystansie 10km) oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i napój izotoniczny).
  8. Klasyfikacje i wyniki
   1. Podczas Pucharu Maratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
    1. Klasyfikacje wiekowe:
     • K-18 / M-18 (rocznik 2000-1989)
     • K-30 / M-30 (rocznik 1988-1984)
     • K-35 / M-35 (rocznik 1983-1979)
     • K-40 / M-40 (rocznik 1978-1974)
     • K-45 / M-45 (rocznik 1973-1969)
     • K-50 / M-50 (rocznik 1968-1964)
     • K-55 / M-55 (rocznik 1963-1959)
     • K-60 / M-60 (rocznik 1958-1954)
     • K-65 / M-65 (rocznik 1953-1949)
     • K-70 / M-70 (rocznik 1948 i starsi)
   2. Za zajecie miejsc 1-20 w kategorii wiekowej w każdym z biegów przyznawane będą punkty:
    1. 1. miejsce – 60 punktów
    2. 2. miejsce – 50 punktów
    3. 3. miejsce – 40 punktów
    4. 4. miejsce – 34 punkty
    5. 5. miejsce – 28 punktów
    6. 6. miejsce – 24 punkty
    7. 7. miejsce – 20 punktów
    8. 8. miejsce – 17 punktów
    9. 9. miejsce – 14 punktów
    10. 10. miejsce – 12 punktów
    11. 11. miejsce – 10 punktów
    12. 12. miejsce – 9 punktów
    13. 13. miejsce – 8 punktów
    14. 14. miejsce – 7 punktów
    15. 15. miejsce – 6 punktów
    16. 16. miejsce – 5 punktów
    17. 17. miejsce – 4 punkty
    18. 18. miejsce – 3 punkty
    19. 19. miejsce – 2 punkty
    20. 20. miejsce – 1 punkt
   3. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów brutto (liczonych od strzału startera).
   4. Nie jest prowadzona klasyfikacja generalna.
   5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie pzumaratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
   6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w ciągu 48h od opublikowanie wyników na adres mailowy info@maratonwarszawski.com.
  9. Nagrody
   1. Na koniec cyklu (po 5 biegach) zostanie stworzona klasyfikacja końcowa, obejmująca osoby które brały udział w co najmniej 3 biegach. Rezultatem końcowym będzie suma punktów z 4 najlepszych startów.
   2. W przypadku dwóch takich samych wyników końcowych, o zajętym wyższym miejscu decyduje wyższa liczba punktów zdobyta na najdłuższym dystansie.
   3. Osoby które zajęły 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji końcowej w każdej z kategorii wiekowych otrzymają nagrody. Wyręczenie nagród odbędzie się w przeddzień 40. PZU Maratonu Warszawskiego. O dokładnej godzinie i miejscu wyręczenia nagród Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu.
  10. Ochrona danych osobowych
   1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
   2. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. 3. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
   3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
   4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
   5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
   6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
  11. Postanowienia końcowe
   1. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
   2. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
   3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
   4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
   5. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Pucharu Maratonu Warszawskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
   6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
   7. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
   8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Pucharu Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

  I. bieg na 5 km – 14 kwietnia 2018, Park Skaryszewski
  WYNIKI GALERIA

  II. bieg na 10 km – 19 maja 2018, Las im. Króla Jana III Sobieskiego w Wawrze
  WYNIKI GALERIA

  III. bieg na 15 km – 23 czerwca 2018, Mazowiecki Park Krajobrazowy
  WYNIKI GALERIA

  IV. bieg na 20 km – 21 lipca 2018, Park Młociński
  WYNIKI GALERIA

  V. bieg na 25 km – 25 sierpnia 2018, Las im. Króla Jana III Sobieskiego w Wawrze
  WYNIKI GALERIA

  I. bieg na 5 km – 8 kwietnia 2017, Park Skaryszewski
  WYNIKI GALERIA

  II. bieg na 10 km – 20 maja 2017, Las im. Króla Jana III Sobieskiego w Wawrze
  WYNIKI GALERIA

  III. bieg na 15 km – 10 czerwca 2017, Mazowiecki Park Krajobrazowy
  WYNIKI GALERIA

  IV. bieg na 20 km – 8 lipca 2017, Park Młociński
  WYNIKI GALERIA

  V. bieg na 25 km – 5 sierpnia 2017, Las im. Króla Jana III Sobieskiego w Wawrze
  WYNIKI GALERIA

   

  WYNIKI CYKLU


  Zapraszamy na uroczyste dekoracje zwycięzców 24 września 2016 roku, o godzinie 14:00 na terenie Toru Wyścigów konnych Służewiec.

  I. bieg na 5 km – 30 kwietnia 2016, Park Skaryszewski
  WYNIKI GALERIA

  II. bieg na 10 km – 28 maja 2016, Las im. Króla Jana III Sobieskiego w Wawrze
  WYNIKI GALERIA

  III. bieg na 15 km – 25 czerwca 2016, Mazowiecki Park Krajobrazowy
  WYNIKI GALERIA

  IV. bieg na 20 km – 30 lipca 2016, Mazowiecki Park Krajobrazowy
  WYNIKI GALERIA

  V. bieg na 25 km – 27 sierpnia 2016, Las im. Króla Jana III Sobieskiego w Wawrze
  WYNIKI GALERIA

   

 
Kalendarium imprez