Regulamin Pucharu Maratonu Warszawskiego 2016

Regulamin Pucharu Maratonu Warszawskiego 2016

 1. Organizator
  1. Organizatorem Pucharu Maratonu Warszawskiego 2016 jest Fundacja „Maraton Warszawski”;
   Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33, mailowo: lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”,
   Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Cykl składa się z pięciu biegów:
   • 5km, 30.04.2016r., Park Skaryszewski, start godz. 10:00
   • 10km, 28.05.2016r., Las im. Jana III Sobieskiego (Wawer)
   • 15km, 25.06.2016r., Mazowiecki Park Krajobrazowy (Międzylesie)
   • 20km, 30.07.2016r., Mazowiecki Park Krajobrazowy (Międzylesie)
   • 25km, 27.08.2016r., Las im. Jana III Sobieskiego (Wawer)
  2. Lokalizacja Biura Zawodów, Startu i Mety oraz godzina startu zostaną opublikowane na stronie https://pzumaratonwarszawski.com/puchar/ na około 2 tygodnie przed każdym biegiem.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i miejsca rozgrywania każdego z biegów. O zmianie takiej Organizator poinformuje na swojej internetowej biegu.
 3. Limit czasu
  1. Limity czasu dla poszczególnych biegów wynoszą:
   • 5km – 40min
   • 10km – 1h 20min
   • 15km – 2h
   • 20km – 2h 40min
   • 25km – 3h 20min
  2. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat.
  2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Biuro Zawodów funkcjonuje przed każdym z biegów w pobliżu linii startu.
  3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu oraz agrafki.
  4. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: pzumaratonwarszawski.com i rejestracja.maratonwarszawski.com oraz osobiście w Biurze Zawodów.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Zgłoszenia on-line do każdego z biegów zostaną zamknięte w czwartek przed biegiem o 23:59 (2 dni przed biegiem).
 6. Opłaty
  1. Każdy uczestnik Pucharu Maratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Stawka opłaty startowej wynosi 20zł za pojedynczy bieg.
  2. Osoby zgłaszające się na wszystkie 5 biegów i wnoszące jednorazową opłatę za cały cykl, obowiązuje obniżona stawka w wysokości 80zł (5 biegów w cenie 4).
  3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Krajowy Integrator Płatności, będący operatorem serwisu https://tpay.com/. Wszystkie dane (w tym numery kart kredytowych) klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności, jak certyfikat 128 bit SSL.lub przelewem na konto:
   Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
   Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
   Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
   Tytuł wpłaty: Opłata startowa Puchar nr zamówienia: XXXXX – imię, nazwisko i rok urodzenia.
  4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  5. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres z wymaganymi danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była dokonana wpłata.
 7. Depozyty, przebieralnie, napoje
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rezczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu (począwszy od biegu na dystansie 10km) oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i napój izotoniczny).
 8. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas Pucharu Maratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacje wiekowe:
    • K-18 / M-18 (rocznik 1998-1987)
    • K-30 / M-30 (rocznik 1986-1982)
    • K-35 / M-35 (rocznik 1981-1977)
    • K-40 / M-40 (rocznik 1976-1972)
    • K-45 / M-45 (rocznik 1971-1967)
    • K-50 / M-50 (rocznik 1966-1962)
    • K-55 / M-55 (rocznik 1961-1957)
    • K-60 / M-60 (rocznik 1956-1952)
    • K-65 / M-65 (rocznik 1951-1947)
    • K-70 / M-70 (rocznik 1946 i starsi)
  2. Za zajecie miejsc 1-20 w kategorii wiekowej w każdym z biegów przyznawane będą punkty:
   1. 1. miejsce – 60 punktów
   2. 2. miejsce – 50 punktów
   3. 3. miejsce – 40 punktów
   4. 4. miejsce – 34 punkty
   5. 5. miejsce – 28 punktów
   6. 6. miejsce – 24 punkty
   7. 7. miejsce – 20 punktów
   8. 8. miejsce – 17 punktów
   9. 9. miejsce – 14 punktów
   10. 10. miejsce – 12 punktów
   11. 11. miejsce – 10 punktów
   12. 12. miejsce – 9 punktów
   13. 13. miejsce – 8 punktów
   14. 14. miejsce – 7 punktów
   15. 15. miejsce – 6 punktów
   16. 16. miejsce – 5 punktów
   17. 17. miejsce – 4 punkty
   18. 18. miejsce – 3 punkty
   19. 19. miejsce – 2 punkty
   20. 20. miejsce – 1 punkt
  3. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów brutto (liczonych od strzału startera).
  4. Nie jest prowadzona klasyfikacja generalna.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie pzumaratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są w ciągu 48h od opublikowanie wyników na adres mailowy .
 9. Nagrody
  1. Na koniec cyklu (po 5 biegach) zostanie stworzona klasyfikacja końcowa, obejmująca osoby które brały udział w co najmniej 3 biegach. Rezultatem końcowym będzie suma punktów z 4 najlepszych startów.
  2. W przypadku dwóch takich samych wyników końcowych, o zajętym wyższym miejscu decyduje wyższa liczba punktów zdobyta na najdłuższym dystansie.
  3. Osoby które zajęły 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji końcowej w każdej z kategorii wiekowych otrzymają nagrody. Wyręczenie nagród odbędzie się w przeddzień 38. PZU Maratonu Warszawskiego. O dokładnej godzinie i miejscu wyręczenia nagród Organizator poinformuje na stronie internetowej biegu.
 10. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
  3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie X.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 11. Postanowienia końcowe
  1. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  2. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  5. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Pucharu Maratonu Warszawskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Pucharu Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

11. Bieg Ursynowa. 3 czerwca 2017 więcej