Regulamin Pucharu Maratonu 2015

1. Organizatorem cyklu jest Fundacja "Maraton Warszawski". Adres internetowy:
pzumaratonwarszawski.com.

2. Cykl składa się z pięciu biegów rozgrywanych w pięciu terminach.

3. Terminy rozgrywania biegów: 25 kwietnia - 5 km; 30 maja - 10 km; 27 czerwca - 15 km; 1 sierpnia - 20 km; 29 sierpnia - 25 km.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych biegów. O ewentualnej zmianie poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.

4. Szczegółowe miejsca rozgrywania imprez będą podawane z wyprzedzeniem 2-tygodniowym. Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie pzumaratonwarszawski.com.

5. Rejestracji należy dokonać na stronie www.rejestracja.maratonwraszawski.com. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest  firma Transferuj.pl . Numery kart kredytowych  klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności, jak choćby 128 bit SSL.

Opłaty można dokonywać także przelewem na konto:

Nr konta: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa - Wesoła
Tytuł wpłaty: Opłata startowa puchar maratonu nr zamówienia: XXXXX - imię, nazwisko i rok urodzenia.

Jeśli opłata została dokonana na krócej niż 4 dni przed biegiem prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu. Do biegu można będzie zapisać się również w dniu imprezy w biurze zawodów.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres: wymaganymi danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była dokonana wpłata.

6. Opłata startowa za udział w pojedynczym biegu wynosi 20 złotych. W ramach opłaty zawodnik otrzymuje numer startowy, napoje oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu, ubezpieczenie NW. Jeśli opłata dokonywana jest jednorazowo przed pierwszym biegiem za wszystkie 5 biegów cyklu, wynosi ona 80 zł (pięć startów w cenie czterech). Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. Chip służy do pomiaru czasu wyłącznie w jednym biegu, po biegu należy go zwrócić. Osoba która nie zwróci chipa nie będzie klasyfikowana w biegu.

7. Uczestnicy będą klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych (z podziałem na płcie).W biegach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Klasyfikacja będzie sporządzona na podstawie punktów zdobywanych w poszczególnych imprezach cyklu. NIE BĘDZIE PROWADZONA KLASYFIKACJA GENERALNA.

8. Klasyfikacje wiekowe prowadzone są w podziale na następujące kategorie: K i M -18 (ur. 1986 i młodsi), -30 (ur. 1985-81), -35 (ur. 1980-1976), -40 (ur. 1975-71), -45 (ur. 1970-66), -50 (ur. 1965-61), -55 (ur. 1960-56), -60 (ur. 1955-51), -65 (ur. 1950-46) oraz 70+ (ur. 1945 i starsi). Klasyfikacja prowadzona jest w podziale na płcie. Klasyfikacja będzie sporządzona na podstawie punktów zdobywanych w poszczególnych imprezach cyklu (w danej kategorii wiekowej).

Zasady zdobywania punktów w klasyfikacji wiekowej w pojedynczym biegu:
1. miejsce – 60
2. miejsce - 50
3. miejsce - 40
4. miejsce - 34
5. miejsce - 28
6. miejsce - 24
7. miejsce - 20
8. miejsce - 17
9. miejsce - 14
10. miejsce - 12
11. miejsce – 10
12. miejsce – 9
13. miejsce – 8
14. miejsce – 7
15. miejsce – 6
16. miejsce – 5
17. miejsce – 4
18. miejsce – 3
19. miejsce – 2
20. miejsce - 1

9. Nagrody będą przyznawane trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w danej kategorii NA KONIEC CYKLU na podstawie sumy punktów zdobytych w poszczególnych biegach. Do klasyfikacji końcowej zaliczane są punkty z czterech biegów, w których zawodnik zajął najwyższe miejsca.

10. W klasyfikacji końcowej Pucharu Maratonu 2015 będą uwzględniane jedynie te osoby, które wezmą udział w co najmniej trzech biegach cyklu.

11. Uroczyste zakończenie Pucharu Maratonu 2015 odbędzie się w przeddzień 37. PZU Maratonu Warszawskiego tj. 26 września (godzina będzie podana w terminie późniejszym). Prosimy o sprawdzenie informacji na stronie pzumaratonwarszawski.com.

12. Organizator zapewnia przebieralnie, depozyty i toalety. Organizator nie zapewnia natrysków.

13. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Wyniki poszczególnych imprez oraz aktualne klasyfikacje będą podawane na stronie pzumaratonwarszawski.com. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wyników biegów należy zgłaszać w terminie 48 godzin od chwili ukazania się wyników danego biegu na adres: .

15. Wszystkie biegi odbywają się w terenie leśnym lub parkowym i w zależności od układu trasy mogą mieć charakter biegu przełajowego. Prosimy uczestników o uwzględnienie tego faktu w przygotowaniach do startu.

16. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji "Maraton Warszawski", udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji "Maraton Warszawski", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji "Maraton Warszawski" oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

17. Interpretacja i prawo zmiany niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem Organizatora.