Regulamin - Maraton na rolkach

1. Organizatorem rywalizacji jest Fundacja „Maraton Warszawski”.
2. Wyścig rozpocznie się o godz. 12:30 w dniu 27 września 2014 i będzie imprezą towarzyszącą 36. PZU Maratonowi Warszawskiemu.
3. Trasa wyścigu będzie liczyła 42,2 kilometra i będzie poprowadzona na 2 pętlach.
4. Start i meta wyścigu są zlokalizowane na płycie Stadionu Narodowego.
5. W wyścigu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, poruszające się na rolkach.
6. Do zawodów zostanie dopuszczonych które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej w wysokości 100 zł. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego zawodnika). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Transferuj.pl . Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności, jak choćby 128 bit SSL. Opłaty można dokonywać także przelewem na konto:

Nr konta: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa - Wesoła
Tytuł wpłaty: Maraton na rolkach nr zamówienia: XXXXX – imię i nazwisko

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji na swoim profilu zaznaczyć opcję faktura i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura generuje się automatycznie i jest do pobrania z profilu każdego uczestnika, który zaznaczył tę opcję.
7. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przekazaniu innej osobie.
8. W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują numery startowe, chipy do elektronicznego pomiaru czasu, pamiątkowe koszulki oraz medale.
9. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom z nim powiązanymi, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji Biegu.
10. Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu 26 września 2014 w godz. 12:00-20:00 na terenie Stadionu Narodowego (Galeria, wejście od strony ul. Zielenieckiej).
11. Limit czasu wynosi 3 godziny, przy czym osoby, które nie osiągną półmetka po 90 minutach od startu muszą opuścić trasę wyścigu.
12. Uczestnicy wyścigu mają obowiązek podporządkowania się wszelkim decyzjom sędziów i organizatorów.
13. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Rejestrując się na bieg i podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
14. Zapewnienie sprzętu (rolek i kasku) leży całkowicie po stronie uczestnika.
15. Posiadanie kasku jest obowiązkowe, zaleca się również posiadanie kompletu ochraniaczy.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w czasie zawodów wypadki, ich skutki oraz za uszkodzenia czy zgubienie sprzętu.
17. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play.
18. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.