Regulamin

REGULAMIN 10. PZU PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego jest Fundacja "Maraton Warszawski". Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.pzupolmaratonwarszawski.com.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 29 marca 2015 r. w Warszawie.

2. Start 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od strzału startera.

3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów oznaczeń na numerach startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez zawodnika wyniku podanego w formularzu zgłoszeniowym. Osobom wnoszącym opłatę startową po 28 lutego 2015 organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z zadeklarowanego wyniku.

6. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny i 30 minut od strzału startera.

2. Zawodnicy którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu na 10 kilometrze po upływie 2 godzin od strzału startera, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.


IV. UCZESTNICTWO

1. W 10. PZU Półmaratonie Warszawskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 29 marca 2015 roku ukończą 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w 10. PZU Półmaratonie Warszawskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (Stadion Narodowy w Warszawie, al. Ks. Poniatowskiego 1). Biuro będzie czynne w następujących porach:
27 marca (piątek) w godzinach 12.00 - 20.00
28 marca (sobota) w godzinach 10.00 - 20.00
Uwaga – w dniu biegu Biuro Zawodów nie będzie czynne.

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Pierwsze 13 tysięcy osób, które opłacą start otrzyma koszulki techniczne firmy adidas. Jeśli wybrany rozmiar nie będzie już dostępny zawodnik zostanie poinformowany o tym podczas procesu rejestracyjnego, a system zaproponuje pamiątkową koszulkę bawełnianą. Zawodnik musi wyrazić zgodę na pakiet startowy z koszulką bawełnianą.

Tabela rozmiarów

4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości.

5. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez zawodnika potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) oraz okazania w biurze zawodów kserokopii dowodu osobistego zawodnika. Potwierdzenie nadania numeru będzie dostępne po zalogowaniu w profilu zawodnika na około 2 tygodnie przed terminem biegu.

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

7. Nieodebrane w tych terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.polmaratonwarszawski.com oraz listownie na kartach zgłoszenia 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego na adres: ul. Prof. K. Dąbrowskiego 14B, 05-077 Warszawa.

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie opłata startowa.

3. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 24 marca 2015 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego w dniach 27-28 marca 2015, z zastrzeżeniem, że pula numerów dostępnych w biurze wynosi 200. Osoby, które dokonają opłaty startowej po 20 marca i do momentu uruchomienia biura zawodów nie otrzymają potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

4. Począwszy od 9.01, od momentu zapisania się na 10. PZU Półmaraton Warszawski zawodnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej. Po tym terminie zgłoszenie będzie usuwane z systemu. Jeśli zgłoszenie zostanie usunięte, zawodnik nadal może się zapisać i opłacić start w ciągu 7 dni. Siedmiodniowy termin ważności rejestracji dotyczy również osób, które zgłosiły się, ale nie opłaciły swojego startu przed 9.01.

VI. OPŁATY

1. Każdy uczestnik 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Do dnia 28 lutego 2015 r.* wpisowe wynosi 80 zł; w dniach 1-24 marca 2015 opłata wynosi 120 zł. Opłata startowa po 24 marca oraz w biurze zawodów wynosi 160 zł.
* Termin obowiązywania podstawowej opłaty (80 zł) został przedłużony do 4 marca 2015 r.

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest  firma Transferuj.pl . Numery kart kredytowych  klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności takich jak 128 bit SSL.
lub przelewem na konto:
Nr konta: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa - Wesoła
Tytuł wpłaty: Opłata startowa PW nr zamówienia: XXXXX - imię, nazwisko i rok urodzenia.

4. Osobom urodzonym w roku 1950 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Uwaga! Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 28 lutego 2015. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w p. 1 paragraf IX.

5. Posiadaczom Karty Prenumeratora BIEGANIA przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 15% od kwot podanych w p. 1. Karta Prenumeratora musi być ważna w okresie od dnia dokonania opłaty startowej do dnia rozgrywania zawodów włącznie. Uwaga – w przypadku osób urodzonych w roku 1950 lub wcześniej zniżek nie można łączyć – obowiązuje pełna opłata ulgowa określona w p. 4.

6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.pzupolmaratonwarszawski.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, zawodnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub pod adresem e-mail

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji ze startu w 10. PZU Półmaratonie Warszawskim i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w pierwszym zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 13 marca 2015 roku.

9. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji na swoim profilu zaznaczyć opcję faktura i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura generuje się automatycznie i jest do pobrania z profilu każdego uczestnika, który zaznaczył tę opcję.
* Podstawowa opłata startowa 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego: 40 Euro (do 28 lutego), 50 Euro (do 24 marca), 60 Euro (po 24 marca). Obywateli UE zamieszkujących na stałe w Polsce obowiązują ulgowe stawki opłat startowych, odpowiednio: 80 zł, 120 zł, 160 zł.

 VII. KLASYFIKACJE

1. Podczas 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

Klasyfikacje wiekowe:
- K-20 M-20 (rocznik 1997-1986)
- K-30 M-30 (rocznik 1985-1976)
- K-40 M-40 (rocznik 1975-1966)
- K-50 M-50 (rocznik 1965-1956)
- K-60 M-60 (rocznik 1955-1946)
- K-70 M-70 (rocznik 1945 i starsi)

Klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin);

2. Klasyfikacje branżowe: akademicka-wykładowców, akademicka-studentów, bankowców, ubezpieczeniowców, dziennikarzy, pracowników oświaty, służb mundurowych, służb medycznych, urzędników sektora publicznego, handlowców i producentów FMCG oraz restauratorów oraz prawników. Klasyfikacje branżowe prowadzone są wyłącznie indywidualnie (w podziale na kobiety i mężczyzn).

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych netto (liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).

5. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

6. Wyniki klasyfikacji branżowych będą dostępne w internecie, w terminie do 3 dni po zakończeniu biegu.
7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 30 marca 2015 do godz. 18.00 na adres mailowy . Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 4 kwietnia 2015.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
9. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym są zobowiązane do kontaktu z organizatorem pod adresem e-mail: .

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 10. PZU Półmaraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach

4. Dyplom za ukończenie 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.pzupolmaratonwarszawski.com w ciągu 14 dni od imprezy.

IX. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Punkty odżywiania będą rozmieszczone w odstępach co ok. 4 kilometry. Na trasie znajdować się będą cztery punkty odżywiania.

2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15 oraz 20 km.

X. DEPOZYTY, NOCLEGI I WYŻYWIENIE

1. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

2. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i masażu.

3. Wszystkim chętnym, którzy będą mieli nadany numer startowy i na adres mailowy nadeślą do dnia 28 lutego 2015 informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

4. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz na mecie pakiet regeneracyjny (woda i posiłek).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przebywanie na trasie 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle i samochody) odpowiednio oznakowane.

2. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę.

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

6. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji "Maraton Warszawski", udostępniania sponsorom oraz partnerom 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji "Maraton Warszawski", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji Maraton Warszawski oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 10. PZU PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.

4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
* zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
* decyduje o składzie drużyny,
* występuje w imieniu drużyny,
* kontaktuje się z organizatorami PW.

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres na załączonym formularzu. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 13 marca 2015 roku. Po 13 marca jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.

FORMULARZ

7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.

8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.