Regulamin Biegu na Piątkę

 

1. Organizatorem biegu jest Fundacja „Maraton Warszawski”.

2. Termin biegu: 28 września 2014, start o godz. 9:30.

3. Meta biegu zostanie zamknięta o godzinie 10:30.

4. Start biegu: Warszawa, most Poniatowskiego na wysokości Stadionu Narodowego.

5. Trasa biegu: Most Poniatowskiego, rondo de Gaulle’a, Most Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, ul. Ryszarda Siwca, Stadion Narodowy. Trasa jest atestowana.**

6. Dystans – 5 km.

7. W biegu obowiązuje limit 4000 miejsc. O udziale w biegu decyduje kolejność wnoszenia opłaty startowej, a nie kolejność zapisów na listę startową.

8. Zapisy do biegu odbywają się za pośrednictwem strony pzumaratonwarszawski.com.

9. Zgłoszeń do biegu można dokonywać do wypełniania się limitu miejsc startowych. Za zgłoszenie do biegu uznaje się wypełnienie elektronicznego formularza oraz dokonanie opłaty startowej. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia online zostaną zawieszone 21 września 2014 roku. Po tym terminie zgłoszenia do biegu będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, do momentu wyczerpniania się limitu miejsc startowych. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 18 września i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

10. Każdy uczestnik Biegu na Piątkę musi być urodzony przed 28 września 1999 (w dniu Biegu mieć ukończone 15 lat). W przypadku osób niepełnoletnich są one zobowiązane dostarczyć podczas odbioru pakietu startowego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu na Piątkę osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadzcenie do pobrania z profilu zawodnika razem z kartą startową na ok. 2 tygodnie przed startem.

11. Opłata za udział w biegu wynosi 40 złotych od zawodnika. Opłata jest bezzwrotna i nie może być przeniesiona na innego zawodnika*. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego zawodnika). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest  firma Transferuj.pl . Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności, jak choćby 128 bit SSL. Opłaty można dokonywać także przelewem na konto:

Nr konta: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa - Wesoła
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Bieg na 5 nr zamówienia: XXXXX – imię i nazwisko

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji na swoim profilu zaznaczyć opcję faktura i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura generuje się automatycznie i jest do pobrania z profilu każdego uczestnika, który zaznaczył tę opcję.

12. Organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę, napoje na mecie oraz pamiątkowy medal ukończenia biegu.

13. Możliwość wyboru rozmiaru koszulki istnieje do 31 sierpnia 2014. Tabela rozmiarów koszulek >>>

14. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom z nim powiązanymi, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji Biegu.

15. Odbiór numerów i zestawów startowych odbywa się w Biurze Zawodów: Stadion Narodowy, w piątek 26 września w godz. 12-20 i w sobotę 27 września w godz. 10-20. W dniu biegu numery startowe nie będą wydawane. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika lub w Biurze Zawodów wydrukowanego imiennego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej). Potwierdzenie takie będzie dostępne po zalogowaniu w profilu zawodnika na około 2 tygodnie przed terminem biegu. W razie braku takiego potwierdzenia w biurze zawodów zawodnik może odebrać numer startowy na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

16. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

17. W czasie biegu mierzony będzie czas; pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie.

18. Wyniki biegu będą dostępne na stronie pzumaratonwarszawski.com.

19. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyty, które będą znajdować się na poziomie -3 Stadionu Narodowego.

20. Organizator nie zapewnia natrysków.

21. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Rejestrując się na bieg i podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.


22. Pierwsze trzy osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody finansowe: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 150 zł.
Od nagród finansowych pobrany będzie podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

23. Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.

24. Interpretacja oraz wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem organizatora, a jego decyzje są ostateczne.

25. Kontakt do organizatora: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. prof. Dąbrowskiego 14B, 05-077 Warszawa, tel. 22 353 83 24, mail: .

* zmiana z dnia 21.08.2014
** zmiana z dnia 4.09.2014