Regulamin Sztafety Maratońskiej

I. ORGANIZACJA

1. Organizatorem biegu jest Fundacja "Maraton Warszawski”.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 27 września 2015 na trasie 37. PZU Maratonu Warszawskiego.
Termin działania Biura Zawodów: 25 września godz. 12:00 - 20:00, 26 września godz. 10:00-20:00. Lokalizacja Biura Zawodów zostanie podana na stronie www imprezy w późniejszym terminie.

2. Start Sztafety Maratońskiej nastąpi o godzinie 9:00 wraz ze startem 37. PZU Maratonu Warszawskiego.

3. Obowiązuje limit 500 zespołów. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność wpłat.

4.  Długość trasy: 42,195 km.

5. Długość poszczególnych zmian:
     zmiana I – ok.12 km
     zmiana II – ok.9,5 km
     zmiana III – ok. 21 km  

6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

7. Bieg w całości odbywa się po nawierzchni utwardzonej

8.  Zawodnicy na starcie ustawiają w ostatniej strefie startowej zgodnie z oznaczeniem na numerze startowym.   

9. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 6,5 godzin. Godziny zamknięcia poszczególnych stref zmian określa p. III/8

III. UCZESTNICTWO

1. W Sztafecie Maratońskiej prawo startu mają osoby urodzone w 1999 roku lub wcześniej.

 Wszyscy  niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zgody rodzica i zaświadczenia lekarskiego.

2. Sztafeta musi składać się z trzech osób. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie.  Jeden zawodnik może startować w  jednej drużynie.

3. Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie.

4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: numery startowe, agrafki i koszulki pamiątkowe (bawełniane).

5. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ, dodatkowo zaświadczenia lekarskie i zgody rodziców uczestników niepełnoletnich.

Kartę startową kapitan będzie mógł pobrać z panelu rejestracyjnego na ok. 2 tygodnie przed biegiem.

Pobierz oświadczenie dla osób niepełnoletnich >>>

6. Długości poszczególnych zmian i kolejności zawodników zapisanej i przekazanej Organizatorowi na podpisanej karcie startowej nie można zmieniać. Kolejność zmian jest oznaczona na numerze.

7. Czas każdej sztafety mierzony jest przy pomocą chipów. Każdy zawodnik otrzymuje swój chip.

 8. Strefa zmian będzie wydzielonym osobnym korytarzem, w którym będą oczekiwać zawodnicy kolejnych zmian. Zawodnik może rozpocząć bieg po tym, jak zostanie dotknięty przez osobę z drużyny kończącą swoją zmianę. Pierwsza strefa zmian będzie się znajdować na wysokości Stadionu Narodowego na Wybrzeżu Szczecińskim, druga na Wisłostradzie pod Mostem Poniatowskiego.

- zamknięcie I strefy zmian, nastąpi o godzinie: 10:40 – jeżeli zawodnik pierwszej zmiany do tej godziny nie przekroczy mety w I strefie zmian, kolejny zawodnik nie ma możliwości wystartowania.

- zamknięcie II strefy zmian godzina: 12:10 - – jeżeli zawodnik drugiej zmiany do tej godziny nie przekroczy mety w II strefie zmian, kolejny zawodnik nie ma możliwości wystartowania.

9. Pomiar czasu podczas Sztafecie Maratońskiej zostanie dokonany przez sędziów PZLA oraz przy pomocy systemu elektronicznego.

10. Uczestników Sztafety Maratońskiej obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

11. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: pakiet startowy, możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, masażu, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu oraz natrysków po biegu.

12. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Depozyty zlokalizowane będą na Stadionie Narodowym. Nie będzie dodatkowych depozytów na strefach zmian – zawodnicy są zobowiązani do samodzielnego udania się do strefy zmian oraz do powrotu ze strefy do depozytów

13. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy nadeślą do dnia 31 sierpnia 2015 informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

14. Nieodebrane w dniach 25-26.09 pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

15. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników możne dokonywać kapitan drużyny w formularzu zgłoszeniowym do 31 sierpnia

16. Zmian w formularzu zgłoszeniowym sztafety można dokonywać do 10 września 2015 (termin dotyczący zmian rozmiaru i rodzaju koszulek określa punkt III/16 regulaminu

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.rejestracja.maratonwarszawski.com.

2. Kapitan jest członkiem drużyny i musi przebiec zadeklarowany dystans.

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez kapitana zespołu internetowego formularza zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej.

4. Do udziału w Sztafecie Maratońskiej kapitan może zgłosić się wybierając jedną z dwóch ścieżek:
- tradycyjną - wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową. Od momentu zapisania drużyny do udziału w Sztafecie Maratońskiej kapitan ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej. Po tym terminie zgłoszenie będzie usuwane z systemu. Jeśli zgłoszenie zostanie usunięte, kapitan nadal może zapisać drużynę i opłacić start w ciągu 7 dni.
- charytatywną biorąc udział w akcji „Biegam Dobrze”, którą reguluje osobny regulamin dostępny TUTAJ.

5. Limit miejsc startowych dla ścieżki tradycyjnej wynosi 400, limit miejsc startowych dla ścieżki charytatywnej wynosi 100.

6. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 5 września 2015 roku. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości zgłoszenia nowych zespołów.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w Sztafecie Maratońskiej wynosi 200 pln. Obowiązuje ona do 5 września.

Osoby, które dokonały opłaty startowej po 31 sierpnia i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Transferuj.pl . Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności jak choćby 128 bit SSL.
lub przelewem na konto:
Nr konta: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa - Wesoła
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Sztafeta Maratońska  nr zamówienia: XXXXX - imię, nazwisko kapitana, nazwa sztafety.

4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie drużyny na liście startowej na stronie pzumaratonwarszawski.com.

5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną drużynę.

7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji na swoim profilu zaznaczyć opcję faktura i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura generuje się automatycznie i jest do pobrania z profilu każdego uczestnika, który zaznaczył tę opcję.

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sztafetę Maratońską otrzymają pamiątkowe medale.

2. Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się ok. godz. 13:30 w niedzielę, 27 września. Za zajęcie miejsc I - III wręczone zostaną puchary.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i dodatkowych nagród.

4. Pisemne protesty do wyników należy zgłaszać mailowo na adres najpóźniej do północy 27 września 2015. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej pzumaratonwarszawski.com  do dnia 5 października.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych (poza pulą podstawową 500).

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. W szczególności zabrania się zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych sztafet oraz logotypów umieszczonych na numerze.

3. Przebywanie na trasie Sztafety Maratońskiej bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.

4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji "Maraton Warszawski", udostępniania sponsorom oraz partnerom 37. PZU Maratonu Warszawskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji "Maraton Warszawski", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji Maraton Warszawski oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Sztafety Maratońskiej. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.