Regulamin konkursu

Konkurs na stworzenie wizerunku Dobroczynnego Bohatera.

§1 Organizator:

  1. Organizatore,m konkursu jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288 („Organizator”).

  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33, mailowo: [email protected] lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa.

§2 Opis konkursu:

  1. Celem konkursu jest stworzenie projektu Dobroczynnego Bohatera – maskotki akcji charytatywnej #BiegamDobrze.

  2. Projekt nie może zawierać w swojej treści elementów obraźliwych.

  3. Z nadesłanych zgłoszeń jury wyznaczone przez Fundację “Maraton Warszawski” wybierze finałowe prace kierując się pomysłowością, oryginalnością, estetyką wykonania, nakładem pracy oraz zgodnością pracy z tytułem Konkursu.

  4. Oceniany będzie rysunek oraz opis postaci odpowiadający na pytanie: “Jak wygląda dobroczynny bohater”.

  5. Spośród finałowych prac internauci wybiorą zwycięski rysunek.

  6. Na podstawie wymyślonego przez zwycięzcę wizerunku Dobroczynnego Bohatera, Organizator zleci wykonanie pluszaka, który będzie oficjalnym pluszakiem charytatywnej akcji #BiegamDobrze.

§3 Udział w Konkursie:

  1. W Konkursie mogą brać udział dzieci do 12 roku życia (rocznik 2005 i młodsze).

  2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową będącą autorskim projektem.

  3. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace indywidualne, zgłoszenia grupowe nie będą brane pod uwagę.

  4. Do Konkursu można zgłaszać prace wykonane techniką 2d (rysunek, grafika, malarstwo). Do konkursu nie można zgłaszać prac przestrzennych.

  5. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane.

  6. Do pracy należy dołączyć krótki opis (3-4 zdania) wyjaśniający  “Jak wygląda Dobroczynny Bohater?”. Opis pracy dziecka należy przesłać w treści zgłoszenia lub sfotografować ręcznie napisany przez autora pracy i dołączyć do zgłoszenia.

  7. Zgłoszenie powinno zawierać także informacje: imię i nazwisko autora, wiek autora, dane kontaktowe: adres, imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy oraz numer telefonu.

  8. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy oświadczenia podpisanego przez oboje rodziców lub prawnego opiekuna autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), według załączonego wzoru oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie (Załącznik 1).

  9. Z chwilą doręczenia zdjęcia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator nieodpłatnie nabywa własność do praw majątkowych pracy zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) oraz zgodę na wykorzystanie przez Organizatora z prac na własny użytek.
  Organizator będzie je wykorzystywał na polach:
  – możliwość publikacji w Internecie,
  – możliwość publikacji w materiałach promocyjnych imprez Organizatora i akcji #BiegamDobrze.

  10. Przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie Konkursowe może zostać opublikowane przez Organizatora na Stronie Internetowej Organizatora, profilu na Facebooku Organizatora lub w innych środkach masowego przekazu wraz z imieniem Uczestnika oraz wiekiem, co Uczestnik akceptuje.

  11. Prace nadesłane na Konkurs po terminie albo bez podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 albo wykonane w nieodpowiednim formacie, niesamodzielne, powielane lub kopiowane, nie zostaną dopuszczone do udział w Konkursie

§4 Termin

  1. W Konkursie wezmą udział wszystkie prace, które do 30 czerwca 2017 roku, do godz. 23:59 zostaną przesłane na adres: [email protected] Prace dostarczone po upływie tego terminu nie będą brały udziału w Konkursie.

  2. Do 5 lipca 2017 roku jury wyznaczone przez Organizatora wybierze co najmniej dwie finałowe prace.

  3. Do 15 lipca 2017 roku zostanie przeprowadzone głosowanie na profilu Maraton Warszawski na portalu facebook (www.facebook.com/MaratonWarszawski) na zwycięską pracę.

  4. Głosować można jedynie za pośrednictwem przycisków „lubię to” („like”) oraz „super”. Pozostałe reakcje nie będą uwzględniane przy liczeniu głosów.

  5. Rysunek, który uzbiera najwięcej reakcji „lubię to” i „super” zostanie uznany za zwycięski projekt.

  6. W przypadku, gdy największa ilość głosów zostanie oddana na więcej niż jeden rysunek, zwycięską pracę spośród nich wybierze jury wyznaczone przez Organizatora.

  7. Autor zwycięskiego projektu zobowiązuje się do przekazania Fundacji Maraton Warszawski oryginału rysunku w terminie 10 dni po ogłoszeniu wyników na adres wskazany w § 1 pkt 2. Prace dostarczane Organizatorowi za pośrednictwem poczty powinny zostać należycie zabezpieczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu. W przypadku prac nadanych listownie liczy się data stempla pocztowego przy nadaniu.

§5 Nagrody:

  1. Autor zwycięskiej pracy otrzyma maskotkę Dobroczynnego Bohatera uszytą według swojego rysunku najpóźniej do 15 października 2017 roku. Termin i miejsce wręczenia nagrody Organizator ustali z Autorem Pracy.

  2. Z chwilą ogłoszenia zwycięzcy, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
  – publikacja pracy w Internecie i telewizji,
  – publikacja pracy w materiałach drukowanych,
  – zwielokrotnienie pracy określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim,
  – uszycie według rysunku maskotki,
  – możliwość produkcji maskotki i jej sprzedaż.
  – wykorzystanie pracy konkursowej we wszelkiej działalności Organizatora, w tym w działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,
  3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy Uczestnika obejmuje także zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych.

  4. Prawa nabyte na podstawie ustępu 2 niniejszego paragrafu Organizator może przenieść na osoby trzecie.

§6 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania niniejszego Konkursu, przedstawiciele ustawowi Uczestników powinni zgłaszać na piśmie w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres wskazany w § 1 pkt . 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu do siedziby Organizatora. Koszty przesłania reklamacji ponosi przedstawiciel ustawowy Uczestnika.

  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis przyczyn reklamacji oraz podpis przedstawiciela ustawowego. Reklamacje nie zawierające ww. danych nie będą rozpatrywane.

  4. Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w pkt. 3 powyżej, w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania, a następnie powiadamia reklamującego drogą mailową lub listowną o jej rozstrzygnięciu.

  5. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

§7 Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, odwołania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu, o ile uzna za konieczne wprowadzenie takich zmian, bez podawania przyczyn.

  2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

  3. Prace Uczestników przekazane Organizatorowi Konkursu stanowią własność Organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane, publikowane i powielane.

  4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora z prac zgłoszonych do Konkursu przez Uczestników.

  5. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

  6. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzygająca będzie decyzja jury wyznaczonego przez Organizatora do wyboru finałowych prac.

11. Bieg Ursynowa. 3 czerwca 2017 więcej