Regulamin biegów dla dzieci

1. Organizatorem Biegów jest Fundacja „Maraton Warszawski”.

2. Termin imprezy: 27 września 2014

3. Start i meta będą usytuowane na Stadionie Narodowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (zależy od dystansu)

4. Program imprezy:
- godzina 15:00, ok. 100m Bieg Bąbla (2011 i młodsi)
- godzina 15:15, ok. 200m Bieg Krasnala (2009-2010)
- godzina 15:30, ok. 200m Bieg Smyka (2007-2008)
- godzina 15:45, ok. 400 m Bieg Urwisa (2005-2006)
- godzina 16:00, ok. 750m Bieg Małolata (2003-2004)
- godzina 17:30, 1500m Bieg Nastolatka (2000-2002)
* w przypadku dużej liczby zgłoszonych zawodników w poszczególnych rocznikach biegi mogą być przeprowadzone oddzielnie dla chłopców i dziewcząt.

5. W biegach może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania zgłoszenia przez rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela.

6. Zapisy do biegu odbywają się za pośrednictwem strony pzumaratonwarszawski.com. Z jednego profilu jest możliwe zarejestrowanie grupy.

7. W każdym biegu obowiązują limity zgłoszeń – 200 osób na bieg. Zapisy otwarte są do 21 września lub do wyczerpania puli numerów startowych.

8. O udziale w biegu decyduje kolejność wnoszenia opłaty startowej, a nie kolejność zapisów na listę startową.

9. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które znajdować się będzie w Galerii Stadionu Narodowego (wejście od ul. Zielenieckiej)
Piątek 27.09, godz.12-20
Sobota 28.09, godz. 10-18.

10. Pakiety startowe mogą być odbierane wyłącznie przez opiekuna prawnego. Do odbioru niezbędny będzie dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość opiekuna.

11. Zapisy do biegu odbywają się za pośrednictwem strony pzumaratonwarszawski.com.

12. Zgłoszeń do biegu można dokonywać do wypełniania się limitu miejsc startowych. Za zgłoszenie do biegu uznaje się wypełnienie elektronicznego formularza oraz dokonanie opłaty startowej. Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszenia online zostaną zawieszone 21 września 2014 roku. Po tym terminie zgłoszenia do biegu będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, do momentu wyczerpania limitu miejsc startowych. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 18 września i nie otrzymały potwierdzenia opłacenia startu muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Biura Zawodów „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie będzie wysłane mailem po rejestracji lub do pobrania z profilu osoby rejestrującej razem z kartą startową.

14. Opłata za udział w biegu wynosi 20 złotych od zawodnika. Opłata startowa jest bezzwrotna i nie może być przeniesiona na innego zawodnika. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego osoby rejestrującej). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Transferuj.pl . Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności, jak choćby 128 bit SSL.
Opłaty można dokonywać także przelewem na konto:
Nr konta: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa - Wesoła
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Biegi dla dzieci: XXXXX – imię i nazwisko zawodnika
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji na swoim profilu zaznaczyć opcję faktura i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura generuje się automatycznie i jest do pobrania z profilu osoby rejestrującej, która zaznaczyła tę opcję.

15. Organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, napoje na mecie oraz pamiątkowy medal ukończenia biegu.

16. Rodzić lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Jednocześnie Rodzić lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Rodzić lub opiekun prawny udziela Organizatorowi i podmiotom z nim powiązanymi, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji Biegu.

17. W czasie biegu mierzony będzie czas; pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie.

18. Wyniki biegu będą dostępne na stronie pzumaratonwarszawski.com.

19. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyty, które będą znajdować się na poziomie -2 na Stadionie Narodowym.

20. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Rodzić lub opiekun prawny jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Rejestrując się na bieg i podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Rodzić lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Rodzić lub opiekun prawny rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

21. Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.

22. Interpretacja oraz wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem organizatora, a jego decyzje są ostateczne.

23. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

24. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

25. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

26. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.

27. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

28. Kontakt do organizatora: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. prof. Dąbrowskiego 14B, 05-077 Warszawa, tel. 22 353 83 24, mail: .