Regulamin 37. PZU Maratonu Warszawskiego

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 37. PZU Maratonu Warszawskiego jest Fundacja "Maraton Warszawski". Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie pzumaratonwarszawski.com.
  
II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 27 września 2015 r. w Warszawie.
2. Start 37. PZU Maratonu Warszawskiego nastąpi o godzinie 9:00. Linia startu zostanie zamknięta po 20 minutach od strzału startera.
3. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów oznaczeń na numerach startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez zawodnika wyniku podanego w formularzu zgłoszeniowym. Osobom wnoszącym opłatę startową po 31 sierpnia 2015 organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z zadeklarowanego wyniku.
 
III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6,5 godziny.
2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 6,5 godziny od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
 
IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE


1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 2,5 kilometra począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne oraz banany.
2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 km oraz na półmetku.
 
V. UCZESTNICTWO

1. W 37. PZU Maratonie Warszawskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 27 września 2015 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy uczestnicy 37. PZU Maratonu Warszawskiego muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
3. Biuro będzie czynne w następujących porach:
25 września (piątek) w godzinach 12.00 - 20.00
26 września (sobota) w godzinach 10.00 - 20.00
Uwaga – w dniu biegu Biuro Zawodów nie będzie czynne.
Lokalizacja Biura Zaowodów zostanie podana stronie www imprezy w późniejszym terminie.
4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i koszulkę. Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 31 sierpnia 2015, nie gwarantujemy otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze.
5. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów wydrukowanego imiennego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej). Potwierdzenie takie będzie dostępne po zalogowaniu w profilu zawodnika na około 2 tygodnie przed terminem biegu. W razie braku takiego potwierdzenia w biurze zawodów zawodnik może odebrać numer startowy na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
6. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz do wglądu kserokopii dowodu osobistego tej osoby.
7. Uczestników maratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
8. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: pakiet startowy, możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, masażu, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu oraz natrysków po biegu.
9. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
10. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy nadeślą do dnia 31 sierpnia 2015 informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
11. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym są zobowiązane do kontaktu z organizatorem pod adresem e-mail: .
12. Nieodebrane w dniach 25-26.09 pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Do udziału w 37. PZU Maratonie Warszawskim można zgłosić się wybierając jedną z dwóch ścieżek:
- tradycyjną - wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową. Od momentu zapisania się na 37. PZU Maraton Warszawski zawodnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej. Po tym terminie zgłoszenie będzie usuwane z systemu. Jeśli zgłoszenie zostanie usunięte, zawodnik nadal może się zapisać i opłacić start w ciągu 7 dni.
- charytatywną biorąc udział w akcji „Biegam Dobrze”, którą reguluje osobny regulamin dostępny TUTAJ.

2. Limit miejsc startowych dla ścieżki tradycyjnej wynosi 7000, limit miejsc startowych dla ścieżki charytatywnej wynosi 1000.
3. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 20 września 2015 roku,  po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 37. PZU Maratonu Warszawskiego w dniach 25-26 września 2015 (pula 200 numerów startowych), o ile wcześniej nie wyczerpie się limit miejsc startowych.

VII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik 37. PZU Maratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Obywateli Polski i osoby zamieszkujące w Polsce obowiązują następujące stawki opłat startowych*:
do 31 sierpnia – 100 zł (z pamiątkową koszulką bawełnianą) albo 130 zł (z koszulką techniczną adidas)
do 13 września – 150 zł (z pamiątkową koszulką bawełnianą) albo 180 zł (z koszulką techniczną adidas)
po 13 września – 200 zł (z pamiątkową koszulką bawełnianą) albo 230 zł (z koszulką techniczną adidas)
Pula koszulek technicznych adidas jest ograniczona.
Tabela rozmiarów koszulek technicznych >>>
Tabela rozmiarów koszulek bawełnianych >>>

Osoby, które dokonały opłaty startowej po 20 września i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Transferuj.pl . Numery kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności jak choćby 128 bit SSL.
lub przelewem na konto:
Nr konta: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa - Wesoła
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Maraton Warszawski nr zamówienia: XXXXX - imię, nazwisko i rok urodzenia.
4. Osobom urodzonym w roku 1950 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Uwaga! Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 31 sierpnia 2015. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w p. 1 paragraf IX.
5. Posiadaczom Karty Prenumeratora BIEGANIA przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 15% od kwot podanych w p. 1. Karta Prenumeratora musi być ważna w dniu dokonywania opłaty startowej oraz w dniu rozgrywania zawodów. Uwaga – w przypadku osób urodzonych w roku 1950 lub wcześniej zniżek nie można łączyć – obowiązuje pełna opłata ulgowa określona w p. 4.
6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie pzumaratonwarszawski.com.
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji ze startu w 37. PZU Maratonie Warszawskim i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 11 września 2015 roku.
9. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły wszystkie dotychczasowe 36. edycji Maratonu Warszawskiego.
10. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przy rejestracji na swoim profilu zaznaczyć opcję faktura i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura generuje się automatycznie i jest do pobrania z profilu każdego uczestnika, który zaznaczył tę opcję.
11. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty startowej po przedstawieniu legitymacji poświadczającej niepełnosprawność. Prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem e-mail: .

VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. Podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
Klasyfikacje wiekowe:
- K-20 M-20 (rocznik 1997-1986)
- K-30 M-30 (rocznik 1985-1976)
- K-40 M-40 (rocznik 1975-1966)
- K-50 M-50 (rocznik 1965-1956)
- K-60 M-60 (rocznik 1955 - 1946)
- K-70 M-70 (rocznik 1945 i starsi);

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski (klasyfikację reguluje odrębny regulamin);
Klasyfikacje branżowe : akademicka-wykładowców, akademicka-studentów, bankowców, ubezpieczeniowców, dziennikarzy, pracowników oświaty, służb mundurowych, służb medycznych, urzędników sektora publicznego, handlowców i producentów FMCG oraz restauratorów oraz prawników. Klasyfikacje branżowe prowadzone są wyłącznie indywidualnie (w podziale na kobiety i mężczyzn).
2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
3. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
5. Wyniki klasyfikacji branżowych będą dostępne w internecie, w terminie do 3 dni po zakończeniu biegu.
6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 28 września 2015 do godz. 18.00 na adres mailowy . Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 5 października 2015.
7. Dyplom za ukończenie 37. PZU Maratonu Warszawskiego do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony pzumaratonwarszawski.com w ciągu 14 dni od imprezy.
 
IX. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 37. PZU Maraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie 37. PZU Maratonu Warszawskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami z dziećmi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
3. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
5. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji "Maraton Warszawski", udostępniania sponsorom oraz partnerom 37. PZU Maratonu Warszawskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji "Maraton Warszawski", na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Fundacji Maraton Warszawski oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 37. Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

* Podstawowa opłata startowa 37. PZU Maratonu Warszawskiego: 60 Euro (do 31 sierpnia), 70 Euro (do 13 września), 80 Euro (po 13 września). Obywateli Polski i osoby zamieszkujące w Polsce obowiązują ulgowe stawki opłat startowych, odpowiednio: 100 zł, 150 zł, 200 zł.

REGULAMIN IV OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W RAMACH 37. PZU MARATONU WARSZAWSKIEGO

1. Udział w III Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Polski mogą brać udział:
a) kluby sportowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;
b) grupy biegowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;
c) grupy biegowe nieposiadające osobowości prawnej, ale prowadzącej regularną działalność na polu biegania (np. wspólne treningi, organizacja imprez biegowych, itp.) oraz występujące wcześniej pod wspólną nazwą na innych imprezach biegowych - mogą je reprezentować wyłącznie osoby występujące wcześniej regularnie w ich barwach;
d) reprezentacje firm i instytucji – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich pracownikami.
2. Drużyna składa się z minimum 5 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
* zgłasza ekipę do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski,
* decyduje o składzie drużyny,
* występuje w imieniu drużyny,
* kontaktuje się z organizatorami biegu.
5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 5 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając do 18 września 2015 roku jej skład na załączonym formularzu na adres . Po 19 września jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.
Formularz

7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
8. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.