Regulamin Biegu na Piątkę

1. Organizatorem biegu jest Fundacja „Maraton Warszawski”.

2. Termin biegu: 29 września 2013, start o godz. 9:30.

3. Meta biegu zostanie zamknięta o godzinie 10:30.

4. Start biegu: Warszawa, most Poniatowskiego na wysokości Stadionu Narodowego.

5. Trasa biegu: Most Poniatowskiego, rondo de Gaulle’a, Most Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, ul. Ryszarda Siwca, Stadion Narodowy.

6. Dystans – 5 km.

7. W biegu obowiązuje limit 5000 miejsc. O udziale w biegu decyduje kolejność wnoszenia opłaty startowej, a nie kolejność zapisów na listę startową.

8. Zapisy do biegu odbywają się za pośrednictwem strony www.maratonwarszawski.com.

9. Zgłoszeń do biegu można dokonywać do wypełniania się limitu miejsc startowych*. Za zgłoszenie do biegu uznaje się wypełnienie elektronicznego formularza oraz dokonanie opłaty startowej. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 września 2013 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, do momentu wyczerpniania się limitu miejsc startowych. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 20 września i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

10. Każdy uczestnik Biegu na Piątkę musi być urodzony przed 29 września 1998 (w dniu Biegu posiadać ukończone 15 lat). W przypadku osób niepełnoletnich są one zobowiązane dostarczyć podczas odbioru pakietu startowego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu na Piątkę osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Pobierz oświadczenie >>>

11. Opłata za udział w biegu wynosi 40 złotych od zawodnika. Opłatę startową należy wnosić przelewem bankowym na konto Fundacji „Maraton Warszawski”, Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704 z dopiskiem „Bieg na Piątkę”. Płatności można także dokonać bezpośrednio ze strony www.maratonwarszawski.com za pośrednictwem systemu Polcard (płatność kartą). Opłata startowa jest bezzwrotna i nie może być przeniesiona na inną osobę.

12. Organizator zapewnia uczestnikom: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, pamiątkową koszulkę, napoje na mecie oraz pamiątkowy medal ukończenia biegu.

13. Możliwość wyboru rozmiaru koszulki istnieje do 30 sierpnia. Tabela rozmiarów koszulek >>>

14. Z opłaty startowej mogą być zwolnione osoby niepełnosprawne. Aby ubiegać się o zwolnienie z opłaty startowej należy przesłać do organizatora skan legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych. Maile należy kierować na adres: , w nieprzekraczalnym terminie do 23 września (lub do chwili wyczerpania limitu miejsc ), a w tytule maila wpisać "imię i nazwisko". Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia z opłaty startowej.

15. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom z nim powiązanymi, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji Biegu.

16. Odbiór numerów i zestawów startowych odbywa się w Biurze Zawodów: Stadion Narodowy, piątek 27 września w godz. 12-20 i w sobotę 28 września w godz. 10-20. W dniu biegu numery startowe nie będą wydawane.

17. W czasie biegu mierzony będzie czas; pomiar czasu będzie odbywał się elektronicznie.

18. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.maratonwarszawski.com.

19. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyty, które będą znajdować się na poziomie -3 Stadionu Narodowego.

20. Organizator nie zapewnia natrysków.

21. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

22. Pierwsze trzy osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary oraz nagrody finansowe: I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 150 zł.
Od nagród finansowych pobrany będzie podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

23. Przebywanie na trasie  bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.

24. Interpretacja oraz wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem organizatora, a jego decyzje są ostateczne.

25. Kontakt do organizatora: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. prof. Dąbrowskiego 14B, 05-077 Warszawa, tel. 22 353 83 24, mail: .
 

* zmiana z dn. 11 września 2013