Regulamin Programu "Firma Przyjazna Bieganiu"

I. CEL

1.  Wspieranie pracodawców, pracowników i ich rodzin w aktywności fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w imprezach biegowych organizowanych przez Fundację "Maraton Warszawski"

2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania pracowników w realizacji ich sportowych pasji.

II. ORGANIZACJA


Organizatorem Programu jest Fundacja "Maraton Warszawski”.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Pierwsza edycja programu rozpocznie się 20 lipca 2015 roku i zakończy 27 września 2015 roku.

2. Rywalizacja zawodników odbędzie się w dniach 26-27 września 2015 roku w ramach:
- 37. PZU Maratonu Warszawskiego
- Sztafety Maratońskiej (odbywającej się w ramach 37. PZU Maratonu Warszawskiego)
- Biegu na Piątkę
- biegów dziecięcych "Młodzi Bohaterowie Narodowego"
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. W Programie mogą brać udział firmy, urzędy, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne (dla uproszczenia zwane dalej firmami). Do startu w biegach firmy mogą zgłaszać osoby zatrudnione w nich na umowę o pracę oraz mające zawarte umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło) nieprzerwanie przez trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym zatrudniająca je firma dokonuje rejestracji, lub z przerwami na przestrzeni sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rejestracji oraz dzieci zatrudnionych osób.

2. W Programie udział mogą brać firmy bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz formę prawną, w jakiej działają.

3. Przystąpienie do Programu polega na zarejestrowaniu firmy przez wyznaczonego przez nią koordynatora. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza na stronie pzumaratonwarszawski.com/fpb. Koordynator tworzy firmową reprezentację dodając zawodników z list startowych poszczególny biegów. Na start w barwach firmy zawodnik musi wyrazić zgodę. Zawodnicy zgłaszani do firmowej reprezenacji muszą mieć nadane numery startowe.

4. Udział firmy w Programie jest bezpłatny.


V. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGACH

Zasady uczestnictwa w poszczególnych biegach określają ich regulaminy dostępne na stronie pzumaratonwarszawski.com.

VI. KATEGORIE, PUNKTACJA I NAGRODY


1. Rywalizacja w ramach programu odbywa się w trzech kategoriach:

a) Kategoria "Najbardziej Rozbiegana Firma"


- O miejscu firmy w rankingu decyduje suma kilometrów przebiegniętych przez jej pracowników oraz ich dzieci w biegach odbywających się w ramach Programu. Pod uwagę brane są jedynie ukończone biegi.
Udział dziecka, które ukończyło bieg w swojej kategorii wiekowej w ramach "Młodych Bohaterów Narodowego" traktowany jest jako 5 km.

- Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w następujących kategoriach: firmy małe (mniej niż 50 osób), firmy średnie (od 50 do 249 osób), firmy duże (powyżej 250 osób).

b) Kategoria "Najszybsza Firma"

Kategoria rozgrywana jest w trzech klasyfikacjach:

- Najszybsza firma w maratonie - pod uwagę brany będzie zsumowany czas trzech najszybszych reprezentujących daną firmę uczestników maratonu.
- Najszybsza firmowa sztafeta - pod uwagę brany będzie czas osiągnięty przez reprezentujące firmy sztafety.
- Kategoria łączona - pod uwagę brany będzie czas najszybszego w danej reprezentacji uczestnika maratonu i Biegu na Piątkę oraz najszybszej w danej reprezentacji sztafety.

Nagrody przyznane zostaną dla firm, których reprezentacje zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej klasyfikacji.
Warunkiem sklasyfikowania danego zawodnika jest przekroczenie przez niego linii mety.

c) Kategoria specjalna " Firma Przyjazna Bieganiu 2015"

- Poza wymienionymi powyżej organizator przyzna tytuł Firma Przyjazna Bieganiu 2015, dla firmy, która w bieżącym roku stworzyła swoim pracownikom najlepsze warunki do rozwijania sportowych zainteresowań. Wyłoniona w tym celu kapituła oceniać będzie takie działania jak dofinansowanie startu w zawodach, objęcie pracowników specjalnym programem medycznym czy zaopatrzenie ich w stroje do biegania.

- Do konkursu firmy mogą aplikować poprzez wypełnienie formularza dostępnego w panelu rejestracyjnym.

2. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja zwycięskich firm nastąpią 27 września 2015 roku podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Wyniki opublikowane zostaną na stronie www.pzumaratonwarszawski.pl/fpb.

3. Informacja o wynikach pojawi się na stronie internetowej pzumaratonwarszawski.com najpoźniej 7 dni po zakończeniu imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kategorii i dodatkowych nagród.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.