Regulamin - Maraton na rolkach

1. Organizatorem rywalizacji jest Fundacja „Maraton Warszawski”.
2. Wyścig rozpocznie się o godz. 12:00 w dniu 28 września 2013 i będzie imprezą towarzyszącą 35. PZU Maratonowi Warszawskiemu.
3. Trasa wyścigu będzie liczyła 42,2 kilometra i będzie poprowadzona na 10 pętlach po 4,22 km każda znajdujących się na terenie Stadionu Narodowego oraz terenach przylegających do obiektu. Trasa nie jest atestowana. Przed oficjalnym startem, o godzinie 11:15, odbędzie się obowiązkowy dla wszystkich uczestników przejazd trasy*. Przejazd będzie poprowadzony przez pilota, którego nie można wyprzedzać.
4. Start i meta wyścigu oraz początek każdej pętli są zlokalizowane na płycie Stadionu Narodowego.
5. W wyścigu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, poruszające się na rolkach.
6. Do zawodów zostanie dopuszczonych pierwszych 250 osób, które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej w wysokości 80 zł płatnej na konto Fundacji „Maraton Warszawski: Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704.
7. Z opłaty startowej mogą być zwolnione osoby niepełnosprawne. Aby ubiegać się ze zwolnienia z opłaty startowej należy przesłać do organizatora skan legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych. Maile należy kierować na adres: , w nieprzekraczalnym terminie do 23 września, a w tytule maila wpisać "rolki, imię i nazwisko". Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia z opłaty startowej.
8. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przekazaniu innej osobie.
9. W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują numery startowe, chipy do elektronicznego pomiaru czasu, pamiątkowe koszulki oraz medale.
10. Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
11. Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu 27 września 2013 w godz. 12-20 na terenie Stadionu Narodowego (Business Club, wejście od strony Wybrzeża Szczecińskiego).
12. Limit czasu wynosi 3 godziny. Dodatkowo obowiązuje limit czasu na ukończenie okrążeń:
po 2 okrążeniach - 36 min
po 4 okrążeniach - 1h 12 min
po 6 okrążeniach - 1h 48 min
po 8 okrążeniach - 2h 24 min
13. Uczestnicy wyścigu mają obowiązek podporządkowania się wszelkim decyzjom sędziów i organizatorów.
14. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości 5 tys. zł.
15. Uczestnik wyścigu oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz że bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
16. Zapewnienie sprzętu (rolek i kasku*) leży całkowicie po stronie uczestnika.
17. Posiadanie kasku jest obowiąkowe *, zaleca się również posiadanie kompletu ochraniaczy.
18. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w relacjach z imprezy oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w czasie zawodów wypadki, ich skutki oraz za uszkodzenia czy zgubienie sprzętu.
20. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play.
21. Nagrody:

1 m. - 1000 zł
2 m. - 750 zł
3 m. - 500 zł
4 m. - 300 zł
5 m. - 200 zł
6 m. - 100 zł

Nagrody są takie same w przypadku rywalizacji mężczyzn, jak i kobiet.
Od nagród finansowych pobrany będzie podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

22. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.


* zmiana z dn. 20.08.2013