Regulamin - Maraton hand-bike

1. Organizatorem rywalizacji jest Fundacja „Maraton Warszawski”.
2. Wyścig rozpocznie się o godz. 11:00 w dniu 27 września 2014 i będzie imprezą towarzyszącą 36. PZU Maratonowi Warszawskiemu.
3. Trasa wyścigu będzie liczyła 42,2 kilometra i będzie poprowadzona na 15 pętlach. Trasa nie jest atestowana.
4. Start i meta wyścigu oraz początek każdej pętli są zlokalizowane na płycie Stadionu Narodowego.
5. W wyścigu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach sportowych typu hand-bike.
6. Udział w zawodach jest bezpłatny.
7. Zawodnicy otrzymują numery startowe, chipy do elektronicznego pomiaru czasu, pamiątkowe koszulki oraz medale.
8. Każdy uczestnik zawodów musi być urodzony przed 27 września 1998 (w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat). Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć podczas odbioru pakietu startowego Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Maratonie hand-bike osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność

Pobierz oświadczenie

9. Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu 26 września 2014 w godz. 12-20, na terenie Stadionu Narodowego (Galeria, wejście od strony ul. Zielenieckiej).
10. Uczestnicy wyścigu mają obowiązek podporządkowania się wszelkim decyzjom sędziów i organizatorów.
11. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Rejestrując się na bieg i podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
12. Zapewnienie sprzętu (wózków) leży całkowicie po stronie uczestnika.
13. Zaleca się posiadanie kasku oraz kompletu ochraniaczy.
14. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom z nim powiązanymi, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji Biegu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe w czasie zawodów wypadki, ich skutki oraz za uszkodzenia czy zgubienie sprzętu.
16. Uczestnicy wyścigu są zobowiązani do przestrzegania zasad fair play.
17. W wyścigu nagradzane będzie pierwszych 10 miejsc w kategroii H2+H3+H4 mężczyzn oraz open kobiet. Wysokość nagród pieniężnych:

1 miejsce - 2000 zł
2 miejsce - 1200 zł
3 miejsce - 800 zł
4 miejsce - 500 zł
5 miejsce - 400 zł
6 miejsce - 300 zł
7 miejsce - 200 zł
8 miejsce - 150 zł
9 miejsce - 100 zł
10 miejsce - 50 zł

Oraz 5 pierwszych miejsc w kategorii H1 mężczyzn:

1 miejsce - 2000 zł
2 miejsce - 1200 zł
3 miejsce - 800 zł
4 miejsce - 500 zł
5 miejsce - 400 zł

Podane kwoty są kwotami brutto

18. Wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.  W razie pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt:

2. Hand-bike Maraton Warszawski sponsoruje: