Sztafeta Maratońska – regulamin

Regulamin 3. Sztafety Maratońskiej

 1. Organizator
  1. Organizatorem 3. Sztafety Maratońskiej jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 22-24.09.2017r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 24 września 2017 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 9:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.
  3. Długość trasy: 42,195 km. Długość poszczególnych zmian: ok. 11km, ok. 21km, ok. 10km.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej pzumaratonwarszawski.com Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.pzumaratonwarszawski.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  6. Zawodnicy z pierwszej zmiany ustawiają się na starcie w wydzielonych strefach, według deklarowanego czasu ukończenia biegu przez całą sztafetę.
  7. Zawodnicy z drugiej i trzeciej zmiany ustawiają się we wskazanych strefach zmian na trasie biegu. Zabronione jest dokonywanie zmian poza wyznaczonymi strefami zmian.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin 30 minut, liczony od strzału startera.
  2. Dodatkowe limity czasu wynoszą: 1 godzina 30 minut na pierwszej strefie zmian i 4 godziny na drugiej strefie zmian.
  3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.
  4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 24 września 2017r. ukończą 16 lat (urodzone przed 24.09.2001r.).
  2. Sztafeta musi składać się z 3 osób, które pokonują dystanse wskazane w regulaminie (we wskazanej kolejności).
  3. Jedna osoba może startować tylko na jednej zmianie danej sztafety.
  4. Jedna osoba może startować tylko w jednej sztafecie.
  5. Wszystkie sztafety startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów. Weryfikacji dokonuje kapitan sztafety (osoba zgłaszająca sztafetę) lub osoba pisemnie upoważniona przez kapitana. W celu weryfikacji należy przedstawić w Biurze Zawodów:
   1. kartę startową (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) podpisaną przez wszystkich członków drużyny
   2. pisemne zgody rodziców/opiekunów (stanowiące załącznik do karty startowej) dla wszystkich niepełnoletnich członków drużyny
   3. zaświadczenia lekarskie potwierdzające możliwość udziału w biegu dla wszystkich niepełnoletnich członków drużyny

   Adres Biura Zawodów: Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6a
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   22 września 2017 (piątek) – 12:00 – 20:00
   23 września 2017 (sobota) – 10:00 – 20:00
   Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne.

  6. W Biurze Zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej drużyny, zawierające m.in.: numery startowe, agrafki i pamiątkowe koszulki. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 12.09.2017r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.
  7. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  8. O kolejności zawodników na poszczególnych zmianach decyduje kapitan w formularzu zgłoszeniowym. Dane te można edytować on-line do 17.09.2017r. lub osobiście w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Nie jest możliwa zmiana kolejności po odbiorze pakietu startowego.
  9. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  10. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
  11. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
  12. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: pzumaratonwarszawski.com i rejestracja.maratonwarszawski.com.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Do udziału w 3. Sztafecie Maratońskiej można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:
   1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową.
   2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje osobny regulamin
  4. Organizator ustala limit startujących drużyn na 500. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.
  5. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20.09.2017r. Po tym terminie nie należy również dokonywać nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie).
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitów. W takiej sytuacji zawieszona zostanie również możliwość dokonywania wpłat.
 6. Opłaty
  1. Każdy sztafeta uczestnicząca w 3. Sztafecie Maratońskiej ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego) wynoszącej 210zł.
  2. Opłaty startowej można dokonać
   1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
    Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. tradycyjnym przelewem na konto Organizatora
    Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
    Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
    Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
    Tytuł wpłaty: Opłata startowa SM nr zamówienia: XXXXXX – nazwa sztafety.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwie sztafety na liście startowej na stronie pzumaratonwarszawski.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną drużynę lub inny bieg organizowany przez Fundację „Maraton Warszawski”.
  6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura zostanie wygenerowana automatycznie i będzie do pobrania z profilu danego uczestnika.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  7. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę sztafet (z numerami zgłoszeń) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com.
 7. Depozyty, wyżywienie i noclegi
  1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni, masażu i pryszniców.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i posiłek).
  4. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy nocleg@maratonwarszawski.com nadeślą do dnia 31 sierpnia 2017r. informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy z 23 na 24 września 2017r. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w punkcie Info przy Biurze Zawodów. Uczestnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z sali.
 8. Punkty odżywiania i punkty kontrolne
  1. Punkty odżywiania będą rozmieszczone co około 2,5 kilometra począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne oraz banany.
  2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.
  3. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się kabiny WC.
  4. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 kilometrze, na półmetku oraz w strefach zmian.
  5. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 9. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 3. Sztafety Maratońskiej prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem są pierwsze 3 sztafety przekraczające linię mety – są one klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
  4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie pzumaratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
  5. Wyniki klasyfikacji branżowych będą dostępne na stronie pzumaratonwarszawski.com, w terminie do 3 dni po zakończeniu biegu.
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 26 września 2017r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 7 października 2017r.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia 2. Sztafety Maratońskiej do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony pzumaratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 10. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 3. Sztafetę Maratońską otrzymują pamiątkowe medale.
  2. Drużyny które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej, otrzymają puchary.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. 3. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
  3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
  4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Przebywanie na trasie 3. Sztafety Maratońskiej bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  2. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
  3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  7. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom 3. Sztafety Maratońskiej w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  10. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 3. Sztafety Maratońskiej. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.