Mini Maraton – regulamin

Regulamin Mini Maratonu

 1. Organizator
  1. Organizatorem Mini Maratonu jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288..
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 22-24.09.2017r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Biegi odbędą się w dniu 23 września 2017 roku w Warszawie, na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.
  2. Kategoria, dystans i godzina startu uzależnione są od wieku dziecka:
   1. Bieg Bąbla – do 3 lat (2014-2016) – ok. 100 metrów – start ok. 11:00
   2. Bieg Krasnala – 4-5 lat (2012-2013) – ok. 200 metrów – start ok. 12:15
   3. Bieg Smyka – 6-7 lat (2010-2011) – ok. 200 metrów – start ok. 13:40
   4. Bieg Urwisa – 8-9 lat (2008-2009) – ok. 400 metrów – start ok. 15:00
   5. Bieg Juniora – 10-11 lat (2006-2007) – ok. 750 metrów – start ok. 16:20
   6. Bieg Małolata – 12-13 lat (2004-2005) – ok. 1500 metrów – start ok. 17:00
   7. Bieg Nastolatka – 14-16 lat (2001-2003) – ok. 1500 metrów – start ok. 17:50
  3. Podane godziny mają charakter orientacyjny. Dokładne godziny startów zostaną podane na stronie http://pzumaratonwarszawski.com/ na około 2 tygodnie przed biegiem.
 3. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w Mini Maratonie mają dzieci w wieku do 16 lat (urodzone w roku 2001 lub później).
  2. W jednej turze możliwy jest start maksymalnie 30 dzieci (20 dzieci w przypadku Biegu Bąbla). Organizator przewiduje zorganizowanie jednej lub kilku tur w każdej z kategorii wiekowych. Organizator planuje przeprowadzenie maksymalnie 80 tur w 5 / 10-minutowych odstępach czasu (w zależności od dystansu). O liczbie tur w każdej z kategorii decyduje liczba zgłoszonych osób. Przydział do tury następuje automatycznie, w momencie wniesienia opłaty startowej. Nie ma możliwości wyboru lub zmiany tury. Organizator poinformuje o wyczerpaniu limitu miejsc w danej kategorii wiekowej na stronie internetowej imprezy.
  3. Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica / opiekuna). Wyjątkiem jest najmłodsza kategoria wiekowa (do 3 lat), gdzie dziecko może startować z jednym rodzicem / opiekunem.
  4. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji może dokonać osoba zgłaszająca dziecko lub osoba przez nią wskazana na podstawie Karty Startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) z podpisem rodzica / prawnego opiekuna dziecka.
   Adres Biura Zawodów: Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6a
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   22 września 2017 (piątek) – 12:00 – 20:00
   23 września 2017 (sobota) – 10:00 do 30 minut przed startem danej tury
  5. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu i agrafki.
  6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  8. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 4. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: pzumaratonwarszawski.com i rejestracja.maratonwarszawski.com.
  2. Zgłoszenia dokonuje rodzic / opiekun ze swojego konta na stronie wskazanej w punkcie 4. 1.
  3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
  4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 22.09.2017r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów Mini Maratonu (wyłącznie 22.09.2017r.).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie III. 2.
 5. Opłaty
  1. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi 25 złotych za uczestnika.
  2. Opłaty startowej można dokonać:
   1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
    Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. tradycyjnym przelewem na konto Organizatora
    Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
    Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
    Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
    Tytuł wpłaty: Opłata startowa MM nr zamówienia: XXXXXX – imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie pzumaratonwarszawski.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu (na innego zawodnika, na inny bieg lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE).
  6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura zostanie wygenerowana automatycznie i będzie do pobrania z profilu danego uczestnika.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  7. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 6. Depozyty
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas Mini Maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdej z kategorii wiekowych, każda z klasyfikacji powstaje w wyniku połączenia wyników poszczególnych tur):
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne chłopców / dziewcząt
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
  4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie pzumaratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
  5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 26 września 2017r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 7 października 2017r.
  6. Dyplom (certyfikat) ukończenia Mini Maratonu do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony pzumaratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 8. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Mini Maraton, otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej dziewcząt i chłopców otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. 3. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
  3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
  4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  3. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  4. Rodzic / opiekun prawny każdego uczestnika jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  5. Rodzic / opiekun prawny, oświadcza że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w zawodach, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom Mini Maratonu celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  8. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Mini Maratonu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.