Regulamin

Regulamin 38. PZU Maratonu Warszawskiego

 1. Organizator
  1. Organizatorem 38. PZU Maratonu Warszawskiego jest Fundacja „Maraton Warszawski”;
   Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 23-25.09.2016r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”,
   Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 25 września 2016 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 9:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.
  3. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej pzumaratonwarszawski.com Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.pzumaratonwarszawski.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  6. Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach, według kolorów oznaczeń na numerach startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez uczestnika wyniku, podanego w formularzu zgłoszeniowym. Edycja deklarowanego wyniku jest możliwa do 31 sierpnia 2016r. Osobom wnoszącym opłatę startową po 31 sierpnia 2016r. organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z deklarowanego wyniku.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin 30 minut, liczony od strzału startera.
  2. Dodatkowe limity czasu wynoszą: 3 godziny 15 minut na półmetku i 4 godziny 45 minut na 30 km.
  3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety busem z napisem KONIEC BIEGU.
  4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 25 września 2016r. ukończą 18 lat.
  2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać:
   1. Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.

   Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.***
   Adres Biura Zawodów: Tor Wyścigów Konnych Służewiec, ul. Puławska 266
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   23 września 2016 (piątek) – 12:00 – 20:00
   24 września 2016 (sobota) – 10:00 – 20:00
   Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne.

  3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 15.09.2016r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.
  4. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  6. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek zwolnienia z opłaty startowej. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike), typu rim-push oraz z dodatkowym kołem (np. FreeWheel).*
  7. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
  8. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: pzumaratonwarszawski.com i rejestracja.maratonwarszawski.com oraz listownie na adres podany w punkcie I.2.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Do udziału w 38. PZU Maratonie Warszawskim można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:
   1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną adidas, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej koszulki na bawełnianą o czym poinformuje uczestnika droga mailową.
   2. charytatywną – biorąc udział w akcji „Biegam Dobrze”, którą reguluje osobny regulamin.
  4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20.09.2016r. Po tym terminie nie należy również dokonywać nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie). Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów 38. PZU Maratonu Warszawskiego, z zastrzeżeniem że pula numerów startowych dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 200.
 6. Opłaty
  1. Każdy uczestnik 38. PZU Maratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Stawki opłaty startowej wynoszą:
   1. do 31 sierpnia 2016r. – 100zł (pakiet z koszulką bawełnianą) lub 135zł (pakiet z koszulką techniczną adidas)
   2. od 1 września 2016r. do 11 21*** września 2016r. – 150zł (pakiet z koszulką bawełnianą) lub 185zł (pakiet z koszulką techniczną adidas)
   3. od 12 22*** września 2016r. (także w Biurze Zawodów) – 200zł (pakiet z koszulką bawełnianą) lub 235zł (pakiet z koszulką techniczną adidas).

   Podstawowa opłata startowa 38. PZU Maratonu Warszawskiego: do 31 sierpnia – 60€, od 1 września do 11 21*** września – 70€, od 12 22*** września – 80€. Obywateli Polski i osoby zamieszkujące w Polsce obowiązują ulgowe stawki opłat startowych, odpowiednio: do 31 sierpnia – 100zł z koszulką bawełnianą (135zł z koszulką techniczną), od 1 września do 11 21*** września – 150zł z koszulką bawełnianą (185zł z koszulką techniczną) , od 12 22*** września – 200zł z koszulką bawełnianą (235zł z koszulką techniczną).
   Pula koszulek technicznych adidas jest ograniczona.
   Osoby, które dokonały opłaty startowej po 18 wrzesnia i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

  2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
  3. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego). Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialna jest firma Krajowy Integrator Płatności, będący operatorem serwisu https://tpay.com/. Wszystkie dane (w tym numery kart kredytowych) klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności, jak certyfikat 128 bit SSL.
   lub przelewem na konto:
   Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
   Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
   Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
   Tytuł wpłaty: Opłata startowa MW nr zamówienia: XXXXX – imię, nazwisko i rok urodzenia.
  4. Osobom urodzonym w roku 1951 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% podstawowej opłaty startowej (pakiet z koszulką bawełnianą) obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.
  5. Posiadaczom Karty Prenumeratora BIEGANIA przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 15% podstawowej opłaty startowej (pakiet z koszulką bawełnianą) obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej. Karta Prenumeratora musi być ważna w dniu dokonywania opłaty startowej oraz w dniu rozgrywania zawodów. Uwaga – w przypadku osób urodzonych w roku 1951 lub wcześniej zniżek nie można łączyć – obowiązuje pełna opłata ulgowa określona w punkcie VI.4.
  6. Osobom startującym na wózkach inwalidzkich przysługuje zwolnienie z opłaty startowej (pakiet z koszulką bawełnianą), pod warunkiem przesłania na adres info@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  7. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie pzumaratonwarszawski.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu w 38. PZU Maratonie Warszawskim i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski”, na innego zawodnika lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 16 września 2016 roku.
  10. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura zostanie wygenerowana automatycznie i będzie do pobrania z profilu danego uczestnika.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 7. Depozyty, wyżywienie i noclegi
  1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni, masażu i pryszniców.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: możliwość korzystania z punktów odżywiania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (woda i posiłek).
  4. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy nocleg@maratonwarszawski.com nadeślą do dnia 31 sierpnia 2016r. informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy z 24 na 25 września 2016r. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w punkcie Info przy Biurze Zawodów. Uczestnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną usunięte z sali.
 8. Punkty odżywiania i punkty kontrolne
  1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co około 2,5 kilometra począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne oraz banany.
  2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek od uczestników.
  3. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się kabiny WC.
  4. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 kilometrze oraz na półmetku.
  5. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 9. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 38. PZU Maratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacje wiekowe:
    • K-20 / M-20 (rocznik 1998-1987)
    • K-30 / M-30 (rocznik 1986-1977)
    • K-40 / M-40 (rocznik 1976-1967)
    • K-50 / M-50 (rocznik 1966-1957)
    • K-60 / M-60 (rocznik 1956-1947)
    • K-70 / M-70 (rocznik 1946 i starsi)
   4. Klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin)
   5. Klasyfikacje branżowe (z podziałem na płeć) – uczestnik może wybrać maksymalnie jedną klasyfikację w której chce brać udział:
    • akademicka – studentów
    • akademicka – wykładowców
    • bankowców
    • dziennikarzy
    • handlowców i producentów FMCG oraz restauratorów
    • pracowników oświaty
    • prawników
    • służb medycznych
    • służb mundurowych
    • ubezpieczeniowców
    • urzędników sektora publicznego
    • Mistrzostwa Polski blogerów w maratonie
   6. Klasyfikacja zawodników na wózkach (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 200 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 200 osób na mecie nie będzie co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba 200 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (wiekowe, branżowe) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
  4. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie maratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
  6. Wyniki klasyfikacji branżowych będą dostępne na stronie maratonwarszawski.com, w terminie do 3 dni po zakończeniu biegu.
  7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 27 września 2016r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 08 października 2016r.
  8. Dyplom (certyfikat) ukończenia 38. PZU Maratonu Warszawskiego do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony maratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 10. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 38. PZU Maraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
  3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Przebywanie na trasie 38. PZU Maratonu Warszawskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  3. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
  5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom 38. PZU Maratonu Warszawskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  9. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.**
  10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 38. PZU Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Regulamin V Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w ramach 38. PZU Maratonu Warszawskiego

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 38. PZU Maratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
  1. zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
  2. decyduje o składzie drużyny
  3. występuje w imieniu drużyny
  4. kontaktuje się z organizatorami biegu
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę lub biegu nie ukończy żadna kobieta reprezentująca drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 6. Do klasyfikacji drużynowej mogą być zgłoszone wyłącznie osoby, które przed terminem składania zgłoszeń do ww. klasyfikacji mają nadane numery startowe.
 7. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres info@maratonwarszawski.com na załączonym formularzu. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 11 września 2016 roku. Po 11 września jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.
 8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 9. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 10. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
 11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 38. PZU Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

* zmiana z dnia 16/05/2016
** zmiana z dnia 28/06/2016
*** zmiana z dnia 11/09/2016