Bieg na Piątkę – regulamin

Regulamin 5. Biegu na Piątkę

  1. Organizator
   1. Organizatorem 5. Biegu na Piątkę jest Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
   2. Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 22-24.09.2017r.), mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
  2. Termin i miejsce
   1. Bieg odbędzie się w dniu 24 września 2017 roku w Warszawie.
   2. Start biegu nastąpi o godzinie 9:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 10 minutach od strzału startera.
   3. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.
   4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej pzumaratonwarszawski.com Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.pzumaratonwarszawski.com Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
   5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  3. Limit czasu
   1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut, liczony od strzału startera.
   2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
   3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
  4. Uczestnictwo
   1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 24 września 2017r. ukończą 15 lat (urodzone przed 24.09.2002r.).
   2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów lub skorzystać z opcji Wysyłki Pakietu Startowego (której zasady określone są w Regulaminie)*. Weryfikacji w Biurze Zawodów* można dokonać:
    1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
    2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.

    Adres Biura Zawodów: Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6a
    Godziny pracy Biura Zawodów:
    22 września 2017 (piątek) – 12:00 – 20:00
    23 września 2017 (sobota) – 10:00 – 20:00
    Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne.

   3. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
   4. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 12.09.2017r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.
   5. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
   6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
   7. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek zwolnienia z opłaty startowej. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
    Uwaga: Część trasy 5. Biegu na Piątkę wiedzie przez ulice z nawierzchnią z bruku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wózków wynikające ze stanu nawierzchni.
   8. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
   9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
  5. Zgłoszenia
   1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: pzumaratonwarszawski.com i rejestracja.maratonwarszawski.com.
   2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
   3. Do udziału w 5. Biegu na Piątkę można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:
    1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową.
    2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje osobny regulamin
   4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 23.09.2017r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 5. Biegu na Piątkę, z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się po 20.09.2017r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 200.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 4.
  6. Opłaty
   1. Każdy uczestnik 5. Biegu na Piątkę ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Ulgowe stawki opłaty startowej dla obywateli Polski i osób zamieszkujących w Polsce wynoszą:
    pakiet bez koszulki pakiet z koszulką bawełnianą pakiet z koszulką techniczną adidas pakiet z dwoma koszulkami (bawełnianą
    i techniczną adidas)
    do 20 września 2017r. 50zł 69zł 99zł 118zł
    od 21 września 2017r. (także w Biurze Zawodów) 70zł 89zł 119zł 138zł

     

    Podstawowe stawki opłaty startowej dla pozostałych osób:

    pakiet bez koszulki pakiet z koszulką bawełnianą pakiet z koszulką techniczną adidas pakiet z dwoma koszulkami (bawełnianą
    i techniczną adidas)
    do 20 września 2017r. €20 €25 €35 €40
    od 21 września 2017r. (także w Biurze Zawodów) €25 €30 €40 €45

     

    Pula koszulek technicznych adidas jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną adidas, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej koszulki na bawełnianą o czym poinformuje uczestnika droga mailową.

    Osoby, które dokonały opłaty startowej po 17 września 2017r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

   2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
   3. Opłaty startowej można dokonać
    1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
     Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
    2. tradycyjnym przelewem na konto Organizatora
     Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
     Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
     Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
     Tytuł wpłaty: Opłata startowa BP nr zamówienia: XXXXXX – imię, nazwisko i rok urodzenia.
   4. Osobom startującym na wózkach inwalidzkich przysługuje zwolnienie z opłaty startowej (pakiet bez koszulki), pod warunkiem przesłania na adres info@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
   5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie pzumaratonwarszawski.com. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
   6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
   7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu w 5. Biegu na Piątkę i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski”, na innego zawodnika lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE, wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 15 września 2017 roku.
   8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru faktura zostanie wygenerowana automatycznie i będzie do pobrania z profilu danego uczestnika.
    Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
    Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
   9. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
  7. Depozyty, wyżywienie
   1. Uczestnicy otrzymają w pakiecie startowym worek wraz z naklejką, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
   2. Przed biegiem uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni i pryszniców.
   3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pakiet regeneracyjny na mecie (woda i owoc).
  8. Punkty kontrolne
   1. Na trasie biegu będą się znajdować punkty kontrolne pomiaru czasu.
   2. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  9. Klasyfikacje i wyniki
   1. Podczas 5. Biegu na Piątkę prowadzone będą następujące klasyfikacje:
    1. Klasyfikacja generalna
    2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
    3. Klasyfikacja zawodników na wózkach (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)
   2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
   3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała
   4. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
   5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie pzumaratonwarszawski.com bezpośrednio po biegu.
   6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 26 września 2017r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 7 października 2017r.
   7. Dyplom (certyfikat) ukończenia 5. Biegu na Piątkę do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony pzumaratonwarszawski.com najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
   8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
  10. Nagrody
   1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 5. Bieg na Piątkę otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
   2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
  11. Ochrona danych osobowych
   1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
   2. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie VI. 3. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności.
   3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
   4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XI.1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
   5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
   6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
  12. Postanowienia końcowe
   1. Przebywanie na trasie 5. Biegu na Piątkę bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
   2. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
   3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
   4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
   5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
   6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
   7. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
   8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski”, udostępniania sponsorom oraz partnerom 5. Biegu na Piątkę w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski”, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
   9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
   10. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
   11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 5. Biegu na Piątkę. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

* zmiana z dnia 2017/08/05